• 308
  • 307
  • 306

آرامش ، آسایش و اطمینان با کاسپین سفر شهر قدس

شرکت کاسپین سفر شهر قدس در پی نیاز شدید واحدهای تاکسیرانی به تاکسی های بیشتر برای شهرهای بزرگ و همچنین نیاز به نوسازی تاکسی های قدیمی برای امنیت و راحتی هرچه بیشتر مسافران توسط جناب آقای رحمت اله حاج محمد علی تاسیس گردید …

رحمت اله حاج محمد علی

حسن محمدخانی

علیرضا بهمنی